Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Szolgáltató által üzemeltetett Életem Ételei blog és webáruház használatára vonatkozó feltételeket. Az ÁSZF folyamatosan elérhető az https://eletemetelei.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ oldalon.

Jelen dokumentum nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így később nem hozzáférhető. A szerződés nyelve magyar.

Felhasználók a weboldalak használatával és rendelésük leadásával elfogadják, hogy rájuk nézve az ÁSZF-ben leírt valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1. Szolgáltató adatai:

Neve: Polgár Judit egyéni vállalkozó

Székhelye és postacíme: 9400 Sopron, Mikes Kelemen utca 6.

E-mail címe: eletemetelei@gmail.com

Adószáma: 5973229-1-28

Vállalkozói nyilvántartási száma: 57782250

Honlap címe: eletemetelei.hu

Tárhelyszolgáltató: WordPress.com (Aut O’Mattic Ltd., c/o Noone Casey, Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Ireland)

2. Jelen dokumentum hatálya:

Jelen szabályzat 2023.április 18-tól visszavonásig érvényes.

Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A változások a honlapon történt megjelenésüktől lépnek hatályba.

3. Megvásárolható termékek köre

A Szolgáltató a weboldalon digitális receptgyűjteményeket, egészséges életmóddal és főzéssel kapcsolatos digitális, letölthető tartalmakat, e-könyveket, konyhai segédleteket tesz közzé és azok megvásárlását teszi lehetővé. A termékek az eletemetelei.hu/webshop oldalon megtekinthetők.

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. 

Az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán található leírás biztosít részletes információt. Szolgáltató a termékek leírásánál részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, valamint a termékekről valós fotót jelenít meg.

A termékek kategóriákba rendezve találhatók.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat az akció feltételeiről és annak pontos időtartamáról.

4. Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés menete

A termékek megrendelésére kizárólag magánszemélyeknek van lehetőség.

A webshopon Ön bármikor leadhatja rendelését. A megrendelés leadásához nincs szükség regisztrációra.

A megvásárolni kívánt termék kiválasztásával, a számlázáshoz szükséges adatok megadásával, valamint a fizetési kötelezettség teljesítésével van lehetőség a termékek megvásárlására.

Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A Felhasználó által megadott adatokért minden esetben a Felhasználó felel.

A megrendelt termék értékét előre kell kiegyenlíteni. Lehetséges fizetési módok: bankkártyás fizetés. A megrendelési kötelezettség teljesítéséhez a felhasználó átirányításra kerül a PayLike oldalára. A PayLike külső elektronikus fizetési rendszer minden biztonsági előírásnak eleget tesz. A fizetés során megadott bankkártya adatokat kizárólag a PayLike kezeli, az a Szolgáltató részére nem kerül átadásra.

Digitális termék lévén szállításra nem kerül sor, a termék elektronikusan letölthető, pdf formátumban kerül átadásra a megrendelőnek. A sikeres megrendelést és a teljes vételár megfizetését követően válik letölthetővé a megvásárolt termék. A letöltési link érvényességi ideje 20 nap, mely az egyes termékek leírásánál is szerepel. A letöltési link a weboldalon és a megrendelést megerősítő e-mailben is megjelenik. A linkre kattintva megnyílik a fájl a böngészőben, amely a Letöltés gombra vagy jobb egérgombbal a Mentés másként gombra kattintva lementhető.

A megrendelések azonnal feldolgozásra kerülnek. A sikeres megrendelésről, valamint a megrendeléshez tartozó számláról elektronikusan, a megrendelő által megadott e-mail címre küldünk visszaigazolást.

A személyes adatok kezelése az Adatvédelmi tájékoztatóban kerül részletezésre.

Az egyes termékek árai a termékek adatlapján elérhetőek. Az árak forintban értendők.  Cégünk alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs. Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát.

5. Felelősség, jogi nyilatkozat

A weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja. A weboldal látogatása nem jár kötelezettséggel a látogatóra nézve.

A termékekben szereplő egészségügyi információk, tanácsok tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak egészségügyi problémák kezelésére és nem helyettesítik a szakszerű orvosi vizsgálatot, kezelést. Az ennek elmaradásából származó egészségkárosodásért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibákért felelősség nem terheli.

Amennyiben Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét a megrendelésben meghatározott termék rendelkezésre állásának hiánya miatt nem teljesíti, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

Szolgáltató nem vállal felelősséget rajta kívül álló okból történő késedelmes teljesítés esetén. Ilyen okok:

 • egyéb köztes szolgáltatóknál – bank, weboldal – történő karbantartás,
 • bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldalon történő vásárlást,
 • bármilyen szoftver nem megfelelő működése.

6. Szerzői jogok:

A weboldal és a weboldalon található valamennyi tartalom szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalon található képek, szövegek, termékek engedély nélküli használata, továbbá a weboldalt módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalról, valamint az oldalon található adatbázisból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Polgár Judit ev.) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a honlapon található valamennyi termék, szolgáltatás, azok promotálása, terjesztése, illetve az általa jogszerűen használt domain nevek vonatkozásában.

7. Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29.§-a szabályozása értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási és elállási jogát digitális termékek, „nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom” tekintetében.

8. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a termék megvásárlásától számított 60 napon belül az eletemetelei@gmail.com e-mail címen, vagy postai úton az I.pontban megadott levelezési címen közölheti. Az írásbeli panasz legfeljebb 30 napon belül írásban megválaszolásra és 5 évig megőrzésre kerül. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató álláspontját köteles megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

 • A panasz egyedi azonosítóját
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Szolgáltató nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról
 • Jegyzőkönyvet felvevő személy nevét
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét

Megrendelő panasza jellegéből adódóan a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testületi Eljárás:

A Fogyasztó Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben Szolgáltató a Fogyasztó fogyasztói panaszát elutasítja, úgy Fogyasztó jogosult a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Szolgáltató köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Amennyiben Szolgáltató fenti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet. A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét.
 • Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét.
 • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket.
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással.
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő.
 • Testület döntésére irányuló indítványt.
 • Fogyasztó aláírását.
 • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72 507-154

Fax: 06-72 507-152

E-mail cím: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523

Fax: 06-76 501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66 324-976

Fax: 06-66 324-976

E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870

Fax: 06-46 501-099

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1 488-2131

Fax: 06-1 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62 554-250/118

Fax: 06-62 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22 510-310

Fax: 06-22 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96 520-217

Fax: 06-96 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52 500-710

Fax: 06-52 500-720

E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36 429-612

Fax: 06-36 323-615

E-mail cím: hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570

Fax: 06-56 510-628

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34 513-027

Fax: 06-34 316-259

E-mail cím: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32 520-860

Fax: 06-32 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefonszám: 06-1 269-0703

Fax: 06-1 474-7921

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82 501-026

Fax: 06-82 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42 311-544

Fax: 06-42 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74 411-661

Fax: 06-74 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94 312-356

Fax: 06-94 316-936

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88 429-008

Fax: 06-88 412-150

E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92 550-513

Fax: 06-92 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelyen Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ha a Fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon a Fogyasztó és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

9. Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyv és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. ide vonatkozó rendelkezései.

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://eletemetelei.hu/adatkezelesi/

Ha és amennyiben ezen ÁSZF bármely pontja érvénytelen lenne, úgy a Felek megkísérlik az érvénytelen rendelkezést olyan más rendelkezéssel pótolni, amely eredeti gazdasági céljaikhoz a legközelebb áll. Az ÁSZF többi pontja az érvénytelen rész nélkül is érvényes, az érvénytelen rész helyett pedig a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
Shopping Cart
Scroll to Top